ដោយៈ​បញ្ញា​សាស្ត្រ​/​ភ្នំពេញ​៖ កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​និង​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​ធុរកិច្ច​ថ្មី​«​តេ​ជោ​» នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បានធ្វើ​ការចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​គ្នា​ស្តីពី​«​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ប្រព័ន្ធ​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​អតិថិជន​ឌីជីថល​»​ដែល​ផ្ដោត​សំខាន់​ទៅលើ​ការ រៀបចំ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​អតិថិជន​ឌីជីថល ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​,​ចូលរួម​សាកល្បង អនុវត្ត និង​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​អតិថិជន​ឌីជីថល និង​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ឱ្យ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ទាំង​ទិដ្ឋភាព​បច្ចេកទេស និង​ទិដ្ឋភាព​ធុរកិច្ច ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​អតិថិជន​ឌីជីថល​។​