លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺផ្តល់សិទ្ធិឱ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាប្រទេស
ជាតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចូលរួមបោះឆ្នោត