ដោយៈ ភ្នំ​ខៀវ / បាត់ដំបងៈ គ្រោះ​អគ្គិភ័យ​កណ្តាល​ក្រុង​បាត់ដំបង បានធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ បាន​កើន​ជិត ២០ ខ្នង​រង​ការបំផ្លាញ​ទាំងស្រុង ។​