ដោយៈ health.com.kh
បញ្ហា ផ្លូវភេទ ឬ ខ្សោរ ផ្លូវភេទ សំដៅ ទៅលើ បញ្ហា មួយចំនួន ក្នុង អំឡុងពេល ដំណាក់កាល ណាមួយ ក្នុងពេល ដែល មាន អា រម្មរ ណ៏ ផ្លូវភេទ ដែរ មិន អោយ បុគ្គល នោះ ឬ ដៃគូរ ទាំងពី ពី ការពេញចិត្ត ពី សកម្មភាព ផ្លូវភេទ ។

អ្វី ដែល បង្ក ឱ្យ មានប ផ្លូវភេទ ?

បញ្ហា ខ្សោយ ផ្លូវភេទ អាច បណ្តាលមកពី រាងកាយ ឬ មាន បញ្ហា ផ្លូវចិត្ត ។

មូលហេតុ រូបរាងកាយ ៖ លក្ខខណ្ឌ រាងកាយ និង បញ្ហា សុខភាព ជា ច្រើន អាច បណ្ដាលឱ្យមាន បញ្ហា ជាមួយ នឹង មុខងារ ផ្លូវភេទ ។ លក្ខខណ្ឌ ទាំង នេះ រួម មាន ជំងឺ ទឹកនោម ផ្អែម ជំងឺ បេះដូង និង សរសៃឈាម ជំងឺ របស់ សសៃប្រសាទ (neurologic) ភាព មិន ស្មើគ្នា នៃ អ័រម៉ូន ជំងឺ រ៉ាំ រៃ ដូចជា ជំងឺ តំរងនោម ឬ ខ្សោយ ថ្លើម និង ប្រើ គ្រឿង ស្រវឹង និង ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន ។ លើសពីនេះ ទៀត នោះ ផលប៉ះពាល់ នៃ ការប្រើប្រាស់ ថ្នាំសង្កូវ មួយចំនួន រួម ទាំង ថ្នាំ រំងាប់ អា រម្ម រណ៏ អាច ប៉ះពាល់ ដល់ បំណងប្រាថ្នា ផ្លូវភេទ និង មុខងារ របស់ វា ។

មូល ហ តុ ផ្លូវចិត្ត : ទាំងនេះ រួម បញ្ចូល ទាំង ភាព តានតឹង ដែល ទាក់ទង នឹង ការងារ និង ការ ថប់ អា រម្ម រណ៏ ការព្រួយបារម្ភ អំពី ការអនុវត្ត ផ្លូវភេទ បញ្ហា គ្រួសារ ឬ ទំនាក់ទំនង ធ្លាក់ ទឹកចិត្ត អារម្មណ៍ នៃ ពិរុទ្ធភាព និង ផលប៉ះពាល់ នៃ ភាព ប៉ះ ទង្គេត ផ្លូវភេទ កាល ពី អតីត កាល ៕