បញ្ហា​មួយចំនួន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ផលប្រយោជន៍ និង​កង្វល់​រួម និង​ទំនាក់ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម រវាង​ប្រទេស​ម្ពុ​ជា និង​សហរដ្ឋអាមេរិក រួមទាំង​ការពង្រឹង​និង​ពង្រីក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​បញ្ហាសំខាន់ៗ មួយចំនួនទៀត ត្រូវបាន​លើកយក​មក​ពិភាក្សា នៅក្នុង​ជំនួប​រវាង​លោក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយ​លោក ដា​នី​ញ៉ែ​ល ជេ​. ក្រី​ត​ថេ​ន​ប្រ៊ី​ង្គ ឧបការី​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការ​អាស៊ី​បូព៌ា និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុជា​។​

Jul 12, 2022

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កម្ពុជា​-​ឧបការី​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាមេរិក ពិភាក្សា​អំពី បញ្ហា​មួយចំនួន ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ផលប្រយោជន៍ និង​កង្វល់​រួម
​ដោយៈ មុនី រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ បញ្ហា​មួយចំនួន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ផលប្រយោជន៍ និង​កង្វល់​រួម និង​ទំនាក់ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម រវាង​ប្រទេស​ម្ពុ​ជា និង​សហរដ្ឋអាមេរិក រួមទាំង​ការពង្រឹង​និង​ពង្រីក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​បញ្ហាសំខាន់ៗ មួយចំនួនទៀត ត្រូវបាន​លើកយក​មក​ពិភាក្សា នៅក្នុង​ជំនួប​រវាង​លោក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយ​លោក ដា​នី​ញ៉ែ​ល ជេ​. ក្រី​ត​ថេ​ន​ប្រ៊ី​ង្គ ឧបការី​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការ​អាស៊ី​បូព៌ា និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុជា​។​