​ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​មួយ នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ ស្ដីពី​ការត្រៀម និង​ឆ្លើយតប​នៅពេល​មាន​គ្រោះទឹកជំនន់​។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីណែនាំ របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម​៖