ភ្នំពេញ៖នៅថ្ងៃទី១៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២នេះក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការត្រៀមនិងឆ្លើយតបនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់ ។សរន
ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំមានដូចតទៅ៖