ភ្នំពេញ:នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលវិសាមញ្ញដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅរយ:ពេលពីរថ្ងៃមកនេះ៕
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន: