ក្រសួង​ការងារ នឹង​ចុះ​ធ្វើ​ជំរឿន និង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទិន្នន័យ ចាក់​វ៉ាក់សាំង​របស់​កម្មករ និយោជិត​
​ដោយ​៖ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួង​ការងារ និង បណ្តុះ​បណ្តា​វិជ្ជាជីវៈ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ ដោយ​បញ្ជាក់​ពី​ក្រុម​អធិការ​ការងារ នឹង​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ទិន្នន័យ ចាក់​វ៉ាក់សាំង​របស់​កម្មករ និយោជិត បច្ចុប្បន្នភាព​ព័ត៌មាន រោងចក្រ សហគ្រាស និង​ចំនួន​កម្មករ និយោជិត ព្រមទាំង​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​សុវត្ថិភាព និង​សុខភាព​ការងារ ប្រចាំ​រោងចក្រ សហគ្រាស​។​