លោក សាយ សំ អាល់ ៖ សម័យ តេ ជោ សន្តិភាព គឺជា ឱកាស មាស សម្រាប់ បងប្អូន ខ្មែរ អ៊ី ស្លាម ប្រតិបត្តិ សាសនា យ៉ាង ពេញលេញ