វេទិកា​អ្នក​រស់រានមានជីវិត​ពី​របប​ខ្មែរក្រហម​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារខេត្តកំពង់ចាម​