ដោយៈ health.com.kh

តើ អ្នក កំពុងតែ មាន ការលំបាក ក្នុង ការចងចាំ ដែរ ទេ ? ការសិក្សា ថ្មី មួយ បានឲ្យដឹងថា ការធ្វើ លំ ហាត់ប្រាណ ៤ ម៉ោង ក្រោយ ពី រៀន រួច អាច ពង្រឹង ដល់ ការចងចាំ រយៈពេល យូរ យ៉ាង អស្ចារ្យ ។

ការស្រាវជ្រាវ បង្ហាញថា សិស្ស ដែល ហាត់ប្រាណ ៤ ម៉ោង ក្រោយ ពី ហាត់ប្រាណ រួច អាច នឹកឃើញ ព័ត៌មាន ដែល គេ បាន ដឹង នោះ រយៈពេល ពីរ ថ្ងៃ ។ នេះ គឺ បើ គេ ធ្វើ ការប្រៀបធៀប នឹង សិស្ស ដែល មិន បាន ហាត់ប្រាណ ។

ការ ហាត់ប្រាណ ក្រោយពី រៀនសូត្រ រួច គឺ មាន ទំនាក់ទំនង នឹង ការបង្កើន ថាមពល កាន់តែខ្លាំង ដល់ តំបន់ Hippocampus ដែល ជា កន្លែង មួយ ក្នុង ខួរក្បាល សម្រាប់ ធ្វើ ការរៀនសូត្រ និង ចងចាំ ។ ការ ហាត់ប្រាណ ដែល ល្អ គួរតែ ជា ការ ជិះ កង់ រយៈពេល ៣៥ នាទី ម្តង ៕