សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីប្រោសព្រះរាជទាន ព្រះរាជទ្រព្យមួយលានដុល្លារ ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេស៕