​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

ទទឹង​

នាមសព្ទ​

​ប្រវែង​ខាង​ខ្លី​, ខាង​ទំហំ​
​ផ្ទះ​នេះ​មាន​ទទឹង ៨ ម៉ែត្រ បណ្តោយ ១៦ ម៉ែត្រ ។ ព​. ផ្ទ​. បណ្ដោយ ។​

​កិរិយាសព្ទ​

​យល់​ទាស់​, ជំទាស់​, មិន​បណ្ដោយ​តាម​, រារាំង​ពីមុខ​
​ទទឹងឱវាទ​, ទទឹងពាក្យចាស់ ។ ព​. សុ​. បុ​. កុំ​រា​មុខ​ដឹង កុំ​ទទឹង​មុខសឹក ។​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​ទើស​ច្រងាង​រាំង​ពីមុខ​
​ឈើ​ធំ​រលំ​ទទឹងផ្លូវ​, ដេក​ទទឹងផ្លូវ ។​

ទទើសទទែង​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ទើស​នាយ​ទើស​អាយ​, ដែល​ច្រងេងច្រងាង​នាំ​ឲ្យ​ទើស​ទែង​
​ចូរ​កាប់​មែក​ស្វាយ​១​មែក ដែល​ទោរ​មករក​ថ្នល់​នេះ​ចោល​ចេញទៅ កុំ​ទុក​នាំ​ឲ្យ​ទទើសទទែង ។​

​បំប៉ន​

​កិរិយាសព្ទ​

​ផ្គត់ផ្គង់​អាហារ​, ចំណី ឲ្យ​បរិបូរ​លើសលុប​ជាង​ធម្មតា​
​បំប៉នចំណី​, បំប៉ន​គោ​ឲ្យ​ធាត់ ។​
​បំប៉នបំពេញ ឬ បំពេញបំប៉ន បំប៉ន​ឲ្យ​គ្រប់គ្រាន់​លើស​ជាង​ប្រក្រតី​
​បំពេញបំប៉ន​កូន​ទាល់តែ​ឡើងចិត្ត​ឡើងចាង​ច្រងេងច្រងាង​អស់ ។​

​ប្រគង​

​កិរិយាសព្ទ​

​ដាក់​គង​សង្កត់​លើ​គ្នា​ឬ​គងលើគ្នា​ច្រគីងច្រគាង ។ ប្រគងប្រគាក់ ឬ ប្រគាក់​ប្រគង គង​ឬ​ដាក់​គង​ពាក់​លើ​គ្នា​ច្រងេងច្រងាង​ទទឹងទទែង ។​

ផ្ងារ​

​កិរិយាសព្ទ​

​ប្រែ​យក​ពោះ​មក​ខាងលើ យក​ខ្នង​ទៅខាង​ក្រោម​ឬ​យកមុខ​មក​ខាងលើ​យក​ក្រោយ​ទៅខាង​ក្រោម​
​ផ្ងារប្រអប់​; ដាក់​ផ្ងារ​, ដេក​ផ្ងារ​, ដួល​ផ្ងារ ។​
​ផ្ងារស្រទាង ផ្ងារ​ដូច​គេ​ត្រដាង ។ ផ្ងារចង្គ្រាង ផ្ងារ​ច្រងាង ។ ព​. ផ្ទ​. ផ្កាប់ ។​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ប្រែ​យក​ពោះ​មក​ខាងលើ យក​ខ្នង​ទៅខាង​ក្រោម​ឬ​យកមុខ​មក​ខាងលើ​យក​ក្រោយ​ទៅខាង​ក្រោម​
​ផ្ងារប្រអប់​; ដាក់​ផ្ងារ​, ដេក​ផ្ងារ​, ដួល​ផ្ងារ ។​
​ផ្ងារស្រទាង ផ្ងារ​ដូច​គេ​ត្រដាង ។ ផ្ងារចង្គ្រាង ផ្ងារ​ច្រងាង ។ ព​. ផ្ទ​. ផ្កាប់ ។​