ភ្នំពេញ: ប្រធានអាស៊ាន បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ស្ដីពីការប្រហារជីវិត សកម្មជនបក្សប្រឆាំង បួននាក់ នៅមីយ៉ាន់ម៉ា ។

សូមអានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ដូចខាងក្រោម: