:​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​(​គ​.​ជ​.​ប​)​នៅ​ថ្ងៃទី​២៥​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០២២​បាន​ជូនដំណឹង​ដល់ សមាគម អង្គការ មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ជាតិ​អន្តរជាតិ​និង​គណបក្សនយោបាយ​ទាំងអស់ ស្តីពី​ការដាក់ និង​ការទទួល​ពាក្យសុំ​ចុះឈ្មោះ​អ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ អន្តរជាតិ និង​ភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ​៕