រដ្ឋសភា បានអនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ ស្តីពី​វិសោធនកម្ម មាត្រា​១៩ ថ្មី (​មួយ​) មាត្រា​៨៩ មាត្រា​៩៨ ថ្មី មាត្រា​១០២ ថ្មី មាត្រា​១១៩ ថ្មី (​មួយ​) និង​មាត្រា​១២៥ ថ្មី នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​មាត្រា​៣ ថ្មី និង​មាត្រា​៤ ថ្មី នៃ​ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​បន្ថែម សំដៅ​ធានា​នូវ​ដំណើរការ​ជា​ប្រក្រតី នៃ​ស្ថាប័ន​ជាតិ ដោយ​សំឡេងគាំទ្រ ១០៥​លើ​១០៦​សំឡេង​។ ការអនុម័ត​នេះ បានធ្វើ​ឡើង នៅក្នុង​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា លើក​ទី​៧ នីតិកាល​ទី​៦ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ​។

Jul 28, 2022

​រដ្ឋសភា អនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ ដោយ​សំឡេង ១០៥ លើ ១០៦ សំឡេង​
​ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ រដ្ឋសភា បានអនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ ស្តីពី​វិសោធនកម្ម មាត្រា​១៩ ថ្មី (​មួយ​) មាត្រា​៨៩ មាត្រា​៩៨ ថ្មី មាត្រា​១០២ ថ្មី មាត្រា​១១៩ ថ្មី (​មួយ​) និង​មាត្រា​១២៥ ថ្មី នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​មាត្រា​៣ ថ្មី និង​មាត្រា​៤ ថ្មី នៃ​ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​បន្ថែម សំដៅ​ធានា​នូវ​ដំណើរការ​ជា​ប្រក្រតី នៃ​ស្ថាប័ន​ជាតិ ដោយ​សំឡេងគាំទ្រ ១០៥​លើ​១០៦​សំឡេង​។ ការអនុម័ត​នេះ បានធ្វើ​ឡើង នៅក្នុង​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា លើក​ទី​៧ នីតិកាល​ទី​៦ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ​។