លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធាន​គណបក្ស​សំបុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យនិង​តាងនាម​ឲ្យ​សមាជិក​ សមាជិកាទាំងអស់បាន​ប្រកាសគាំទ្រ​ទាំងស្រុងចំពោះ​ច្បាប់​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត​ជា​ស្ថាពរ កាលពី​ព្រឹក ថ្ងៃទី​២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២​។ នេះ​បើយោងតាម​ញ្ញត្តិ​គាំទ្រ​របស់​សំបុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ កាលពី​ថ្ងៃទី​២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២​។