ប្រធាន អនុប្រធាន រួមទាំង​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​សរុប​៩​រូប​របស់ គណបក្ស​ខ្មែ​ស្រឡាញ់​ជាតិ​បានប្រកាស​រំលាយ​គណបក្ស​របស់ខ្លួន​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៩ ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០២២​និង​អំពាវនាវ​សមាជិក​ខ្លួន​ឱ្យមក​ចូលរួម​ជាមួយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។​