​ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ លោក រដ្ឋ សា​រ៉ាវុធ អគ្គនាយក​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ចម្រុះ​ស្តីពី​កិច្ច​សម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​អាស៊ាន (ATF-JCC Chair) បាន​អញ្ជើញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​២៤​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ចម្រុះ​ស្តីពី​កិច្ច​សម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​អាស៊ាន (The Twenty Fourth Meeting of the ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee – 24th ATF-JCC) តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ កាលពី​ថ្ងៃទី ២៧ ដល់ ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ។​