គណបក្ស​ធម្មាធិបតេយ្យ​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៨​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០២២​បានប្រកាស​គាំទ្រ​នូវ​វិសោធនកម្ម​លើក​ទី​១០​នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត​ទាំងស្រុង​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៨​ខែកក្កដា​សំដៅ​បម្រើ​ឧ​ត្ត​ម​ប្រយោជន៍​របស់​ជាតិ គឺ​ការធានា​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​កំពូល​របស់​ជាតិ ជាពិសេស​អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ​ដែលមាន​បេសកកម្ម​ចម្បង​ក្នុង​ការដឹកនាំការងារ​ទូទៅ​របស់រ​ដ្ឋ​មានដំណើរ​ការប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយ​រលូន និង​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​នៅ​គ្រប់​កាលៈទេសៈ និង​ការធានា​ការពារ និង​ថែរក្សា​ឲ្យ​បាន​នូវ​សន្តិភាព​សន្តិសុខ​សង្គម​សណ្តាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ​និង​ស្ថិរភាព​នយោបាយ​របស់​ប្រទេសជាតិ​នៅ​គ្រប់​កាលៈទេសៈ​ដើម្បី​ជា​គ្រឹះ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេសជាតិ​លើ​គ្រប់​វិស័យ និង​សេចក្តីសុខសាន្ត​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​៕

Jul 29, 2022

គណបក្ស​ធម្មាធិបតេយ្យ​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៨​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០២២​បានប្រកាស​គាំទ្រ​នូវ​វិសោធនកម្ម​លើក​ទី​១០​នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត​ទាំងស្រុង​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៨​ខែកក្កដា​សំដៅ​បម្រើ​ឧ​ត្ត​ម​ប្រយោជន៍​របស់​ជាតិ គឺ​ការធានា​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​កំពូល​របស់​ជាតិ ជាពិសេស​អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ​ដែលមាន​បេសកកម្ម​ចម្បង​ក្នុង​ការដឹកនាំការងារ​ទូទៅ​របស់រ​ដ្ឋ​មានដំណើរ​ការប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយ​រលូន និង​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​នៅ​គ្រប់​កាលៈទេសៈ និង​ការធានា​ការពារ និង​ថែរក្សា​ឲ្យ​បាន​នូវ​សន្តិភាព​សន្តិសុខ​សង្គម​សណ្តាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ​និង​ស្ថិរភាព​នយោបាយ​របស់​ប្រទេសជាតិ​នៅ​គ្រប់​កាលៈទេសៈ​ដើម្បី​ជា​គ្រឹះ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេសជាតិ​លើ​គ្រប់​វិស័យ និង​សេចក្តីសុខសាន្ត​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។