ដោយ៖ រ៉ាម៉ន / ភ្នំពេញៈ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នេះ បានចេញញ្ញត្តិ គាំទ្រពេញទំហឹង ចំពោះរដ្ឋសភា ដែលបានអនុម័ត​លើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ស្ដីពីការធ្វេីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលេីកទី១០ ។

សូមអានញ្ញតិគាំទ្រ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមៈ