ក្រសួងការបរទេសចិន៖ ចិនជំរុញឱ្យអាមេរិកឈប់លេងសន្លឹកបៀរតៃវ៉ាន់ និងប្រើប្រាស់តៃវ៉ាន់ ដើម្បីប្រឆំាងចិន ហើយអាមេរិកគួរតែបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិន៕ (AMS)