លោកស្រី Pelosi បានមកដល់តៃវ៉ាន់ដោយសុវត្ថិភាព និងបានទទួលស្វាគមន៍ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តៃវ៉ាន់។ RT