អគ្គលេខាធិការរង នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ​.​ជ​.​ប​) លោក ម៉ុក ដា​រ៉ា បានបញ្ជាក់​ថាៈ អនុលោម​តាមច្បាប់​បោះឆ្នោត បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី សម្រាប់​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ប្រចាំឆ្នាំ និងសេចក្តីសម្រេច លេខ ២៧៦ គ​.​ជ​.​ប​.​ស​.​ស​.​រ ចុះ​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ ស្តីពី​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២២ ដំណើរការ​ពិនិត្យ បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និង​ការផ្ដល់​សុពលភាព លើ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២២ ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម​ពីថ្ងៃ​ទី​២០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២ ដល់​ថ្ងៃទី​២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៣ ។ ដោយឡែក ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត នៅតាម​ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងប្រទេស ត្រូវអនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២០ ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃទី​៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២២ ។ ​ការបញ្ជាក់​នេះ ក្នុង​ពិធី​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីពី ‍​​”​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២២” ជូន​ដល់​គ្រូបង្ហាត់ និង​មន្ត្រី គ​.​ជ​.​ប នៅ​ទីស្ដីការ គ​.​ជ​.​ប កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ ។​

Aug 6, 2022

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គ​.​ជ​.​ប ៖ ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត នៅតាម​ឃុំ សង្កាត់ ត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២០ ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃទី​៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២២
​ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ អគ្គលេខាធិការរង នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ​.​ជ​.​ប​) លោក ម៉ុក ដា​រ៉ា បានបញ្ជាក់​ថាៈ អនុលោម​តាមច្បាប់​បោះឆ្នោត បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី សម្រាប់​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ប្រចាំឆ្នាំ និងសេចក្តីសម្រេច លេខ ២៧៦ គ​.​ជ​.​ប​.​ស​.​ស​.​រ ចុះ​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ ស្តីពី​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២២ ដំណើរការ​ពិនិត្យ បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និង​ការផ្ដល់​សុពលភាព លើ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២២ ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម​ពីថ្ងៃ​ទី​២០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២ ដល់​ថ្ងៃទី​២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៣ ។ ដោយឡែក ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត នៅតាម​ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងប្រទេស ត្រូវអនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២០ ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃទី​៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២២ ។ ​ការបញ្ជាក់​នេះ ក្នុង​ពិធី​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីពី ‍​​”​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២២” ជូន​ដល់​គ្រូបង្ហាត់ និង​មន្ត្រី គ​.​ជ​.​ប នៅ​ទីស្ដីការ គ​.​ជ​.​ប កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ ។​