ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តរតនៈគិរីបានជូនដំណឹងថារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តរតនគិរីអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងអូរ ទន្លេ និងតំបន់ទំនាបងាយប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន។ ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះភ្លៀងបន្តធ្លាក់ជាប់ជាប្រចាំ ហេតុដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារ ពិសេសមនុស្សចាស់ និងកុមារ ជៀសវាងរងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ។អាជ្ញាធរកំពុងត្រៀមលក្ខណៈការពារសុវត្ថិភាពជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ទឹកលិចគ្រប់មូលដ្ឋាន៕

Aug 9, 2022

ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តរតនៈគិរីបានជូនដំណឹងថារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តរតនគិរីអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងអូរ ទន្លេ និងតំបន់ទំនាបងាយប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន។ ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះភ្លៀងបន្តធ្លាក់ជាប់ជាប្រចាំ ហេតុដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារ ពិសេសមនុស្សចាស់ និងកុមារ ជៀសវាងរងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ។អាជ្ញាធរកំពុងត្រៀមលក្ខណៈការពារសុវត្ថិភាពជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ទឹកលិចគ្រប់មូលដ្ឋាន៕