ថ្នាក់ដឹកនាំ​កងទ័ព​កម្ពុជា​និង​វៀតណាម​បានបញ្ជាក់​ជូន​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​អំពី​គាំទ្រ​ចំពោះ​ទិសដៅ​សម្រាប់​ពេលខាងមុខ ដែល​បាន​ឯកភាពគ្នា ដើម្បី​សន្តិសុខ ស្ថិរភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ​សម្រាប់​ប្រទេស​ទាំងពីរ ក៏ដូចជា​តំបន់​ទាំងមូល​។