ដោយៈរ៉ាម៉ន / ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា នេះ ពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រមូលផ្តុំតវ៉ា ដោយខុសច្បាប់ របស់អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍។សរន

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ខាងក្រោមៈ