នៅចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃទី១៣១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នៅទូទាំងប្រទេស មានភ្ញៀវសរុបចំនួន ២៣៣៩៣៣នាក់ បានធ្វើដំណើរកម្សាន្ត។ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ ២១២ ៣១៣នាក់ និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង២១ ៦២០នាក់។

ក្រសួងទេសចរណ៍បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហាថា គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗដែលភ្ញៀវទៅទស្សនាមាន: ខេត្តសៀមរាប ៣៨ ២៤៩នាក់, ខេត្តព្រះសីហនុ ៣១ ៥៨៩នាក់,ខេត្តកំពត ២៣ ៨១៩នាក់,

ខេត្តបាត់ដំបង ២១ ១៧៧នាក់,ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ១៨ ៨២៦នាក់,រាជធានីភ្នំពេញ ១៨ ៣៩៥នាក់

,ខេត្តកែប ១២ ៧២០នាក់,ខេត្តពោធិ៍សាត់ ១១ ៥៤១នាក់និងខេត្តកណ្តាល ១១ ០៨៥នាក់។