ភ្នំពេញៈ រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីប្រតិទិន ឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ។

សូមអានអនុក្រឹត្យ ដូចមានខាងក្រោមៈ