ដោយៈ health.com.kh
ការ ទល់លាមក គឺ មានន័យ ផ្សេងៗ ពីគ្នា ទៅ នឹង មនុស្ស ផ្សេង គ្នា ដែរ ។ សម្រាប់ មនុស្ស ជាច្រើន វា គ្រាន់តែ មាន ន័យ ថា ការ មិនសូវ បន្ទោ របង់ ។ សម្រាប់ អ្នក ដទៃ ទៀត ទោះជា យ៉ាងណា ការ ទល់លាមក មានន័យ ថា លាមក រឹង និង ធ្វើឱ្យមាន ការលំបាក ក្នុងការ បន្ទោ របង់ ( រាំងស្ទះ ) ឬ មាន អារម្មណ៍ ដូច មិនទាន់ បន្ទោរ បង់អស់ បន្ទាប់ ពី ចលនា មួយ ពោះវៀន ។

ប្រសិនបើ អ្នក មាន ការ ទល់ លាក ម សូម អ្នក សាកល្បង វិធី ដូចខាងក្រោម ៖

-ផឹកទឹក ពី ពីរ ទៅ បួន កែវ បន្ថែម ទៀត ទៅលើ កា រញុំា ទឹក ក្នុង មួយ ថ្ងៃ របស់ អ្នក ( លុះត្រាតែ អ្នក បាន ដាក់ កម្រិត សារធាតុ រាវ របស់ អ្នក ) ។
-ព្យាយាម ញ៉ាំ របស់ រាវៗ ក្តៅៗ ជាពិសេស នៅ ពេល ព្រឹក ព្រលឹម ។
-បញ្ចូល ផ្លែឈើ និង បន្លែ ទៅ នឹង របប អាហារ របស់ អ្នក ។
-បរិភោគ គ្រាប់ ធញ្ញជាតិ ។
-បើ ចាំបាច់ អាច ប្រើ ថ្នាំ បន្ទន់ លាមក ឬ ថាំ បញ្ចុះលាមក ( ដូចជា Peri-Colace ឬ Milk of Magnesia ) ។ កុំ ប្រើ ថ្នាំ បញ្ចុះលាមក អស់ រយៈពេល ច្រើនជាង ពីរ សប្តាហ៍ ដោយ គ្មាន ការ ពិគ្រោះ ជាមួយ វេជ្ជបណ្ឌិត របស់ អ្នក ៕