ដោយៈ health.com.kh

វា ពិតជា មាន សារៈសំខាន់ ខ្លាំងណាស់ ដែល អ្នក ត្រូវ បរិភោគ ទឹក ឱ្យបាន ច្រើន និង មាន ពេលវេលា ត្រឹមត្រូវ ហើយ ដែល វា បាន បង្កើន ប្រសិទ្ធិភាព របស់ វា នៅ លើ រាងកាយ របស់ អ្នក យ៉ាងច្រើន លើស សប់ ។ ខាងក្រោម នេះ ជា គន្លឹះ មួយ ចំនួន ដែល អ្នក គួរ អនុវត្តន៍ ៖

-អ្នក គួរតែ ផឹកទឹក ឱ្យបាន ២ កែវ បន្ទាប់ ពី ភ្ញាក់ ពី ដំណេក ដើម្បី ជួយ ដាស់ ធ្វើឱ្យ សរីរាង្គ ខាងក្នុង របស់ អ្នក ធ្វើការ បាន ល្អ ។
-អ្នក គួរតែ ផឹកទឹក ឱ្យបាន ១ កែវ ៣០ នាទី មុនពេល ដែល អ្នក បរិភោគ អាហារ ដើម្បី ជួយ ឱ្យ ការរំលាយ អាហារ របស់ អ្នក ឱ្យបាន ល្អ ។
-អ្នក គួរតែ ផឹកទឹក ឱ្យបាន ១ កែវ មុនពេល ដែល អ្នក ទៅ ងូតទឹក ដើម្បី ជួយ រក្សា សម្ពាធ ឈាម របស់ អ្នក ឱ្យ នៅ ធម្មតា ។
-អ្នក គួរតែ ផឹកទឹក ឱ្យបាន ១ កែវ មុន ពេល អ្នក ទៅ គេង ដើម្បី ចៀសវាង ឬ បង្ការ ជំងឺ ដាច់ សរសៃឈាម ខួរក្បាល ឬ គាំងបេះដូង ៕