សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ៖ អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ យកអ្នកនោះមក ដើម្បីនឹងត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីនឹងអប់រំ ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តន៍វិន័យជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះឱ្យតឹងរ៉ឹងបំផុត៕