ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា បានទទួលថវិកាបរិច្ចាគសរុបចំនួន ៧០៥ ១៤០ ១០០ រៀល និង ២១២ ២៣៣ ដុល្លារអាមេរិក ពីសប្បុរសជន ១៩ ៨៦៤ រូប៕