ចុង​សប្តាហ៍​ទី​៣ ថ្ងៃទី​២០-២១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ទទួលបាន​ភ្ញៀវ​សរុប​២២២.៨៥៣​នាក់ ។ក្នុងនោះ​ភ្ញៀវ​ជាតិ​២០០.៦៤៥​នាក់ និង​ភ្ញៀវ​បរទេស​ផ្ទៃក្នុង​២២.២០៨​នាក់​។​នេះ​បើតាម​របាយការណ៍​រប​ស់​ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញផ្សាយនៅ​ថ្ងៃទី​២៣​ខែសីហា​។​ ​របាយការណ៍​នេះបានឱ្យដឹងថា​​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​សំខាន់ៗ​ដែល​ទទួលបាន​ទេសច​រ​ច្រើនជាងគេ រួមមាន​៖​ខេត្តសៀមរាបចំនួន ​៣៣.៩៦៨​នាក់​, ខេត្ត​ព្រះសីហនុចំនួន ៣១.៨១៥​នាក់​,​កំពត ចំនួន ២៨.០៤០​នាក់​,​បាត់ដំបងចំនួន ២០.៧៩០​នាក់​,​រាជធានី​ភ្នំពេញចំនួន ១៩.៧៩៩​នាក់​,​កណ្តាលចំនួន ១៣.៩៧៥​នាក់​ ,​កែបចំនួន ១១.៥៥៩​នាក់​និង ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន ១០.៣៦៤​នាក់​។​

Aug 23, 2022

ចុង​សប្តាហ៍​ទី​៣ ថ្ងៃទី​២០-២១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ទទួលបាន​ភ្ញៀវ​សរុប​២២២.៨៥៣​នាក់ ។ក្នុងនោះ​ភ្ញៀវ​ជាតិ​២០០.៦៤៥​នាក់ និង​ភ្ញៀវ​បរទេស​ផ្ទៃក្នុង​២២.២០៨​នាក់​។​នេះ​បើតាម​របាយការណ៍​រប​ស់​ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញផ្សាយនៅ​ថ្ងៃទី​២៣​ខែសីហា​។​

​របាយការណ៍​នេះបានឱ្យដឹងថា​​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​សំខាន់ៗ​ដែល​ទទួលបាន​ទេសច​រ​ច្រើនជាងគេ រួមមាន​៖​ខេត្តសៀមរាបចំនួន ​៣៣.៩៦៨​នាក់​, ខេត្ត​ព្រះសីហនុចំនួន ៣១.៨១៥​នាក់​,​កំពត ចំនួន ២៨.០៤០​នាក់​,​បាត់ដំបងចំនួន ២០.៧៩០​នាក់​,​រាជធានី​ភ្នំពេញចំនួន ១៩.៧៩៩​នាក់​,​កណ្តាលចំនួន ១៣.៩៧៥​នាក់​
,​កែបចំនួន ១១.៥៥៩​នាក់​និង ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន ១០.៣៦៤​នាក់​។​