រឿងរ៉ាវក្នុងរបបខ្មែរក្រហម៖កើត ឈុន​៖ អនុ​ក្រុម​នៅក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម​៕