ដោយៈតារារិទ្ធ(ភ្នំពេញ)ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានសម្តែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក វិទិត មុនតាប៊ន អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រ ជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពិជាដែលនៅតែមានភាពលម្អៀងមានការរើស អើងយ៉ាងខ្លាំងនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លា ស់នៅលើបញ្ហាមួយចំនួន ៕