ដោយៈ health.com.kh

ការដែល មាន ជំងឺ ធ្ងន់ធ្ងរ តែងតែ មាន ការ ខាត់ បង់ នូវ ជីវិត ផ្លូវភេទ របស់ អ្នក មួយចំនួន ។ ប៉ុន្តែ ជំងឺមហារីក សុដន់ អាច បញ្ចប់ ការ រួមភេទ និង ភាពស្និទ្ធស្នាល មួយរយ : ។

ការព្យាបាល អាច បណ្តាល អោយ រាំង បណ្តោះអាសន្ន និង ពេលខ្លះ ជាប់ រហូត តែ ម្តង ហើយ នោះ ក៏ ជា មូលហេតុ មួយ ធ្វើអោយ រួមភេទ មាន ការឈឺចាប់ ខ្លាំង ។ ការព្យាបាល ដោយ ប្រើ ថ្នាំ ជំងឺមហារីក និង បាញ់ កាំរស្មី តែងតែ វិវត្តន៍ ទៅ រក ការបរាជ័យ យ៉ាងខ្លាំង ។ អ្នក ប្រហែលជា ចង់ វិល មក ដេក លើ គ្រែ របស់ អ្នក ទៀត ប៉ុន្តែ អ្នក មិន ចង់ ប្រើ គ្រែ នោះ សម្រាប់ តែ ការ ដេក តែ ប៉ុណ្ណោះ នោះ ទេ ។

ថ្នាំ ដែល អ្នក ប្រើ ព្រមទាំង បញ្ហា ផ្លូវចិត្ត ដែល ប៉ះពាល់ ដល់ ជំងឺ អាច ធ្វើអោយ អ្នកជំងឺ ទៅ ជា មាន បញ្ហា បាក់ ទឹកចិត្ត បន្ថែមទៀត ។ ហើយ ពិត ណាស់ ការកើនឡើង នៃ ការប្រែប្រួល ទាំងឡាយ ដោយសារ ការវះកាត់ ធ្វើអោយ ជ្រុះ សក់ និង ការប្រើ ថ្នាំ ជំងឺមហារីក ច្រើនពេក ធ្វើអោយ ជំងឺមហារីក សុដន់ អាចមាន ឥទ្ធិពល ប៉ះពាល់ ដ៏ ខ្លាំង មួយ ទៅ លើ រូ បរាង្គ កាយ របស់ អ្នក និង សមត្ថភាព ដើម្បី អោយ មាន អារម្មណ៍ សិច ។

ផល រំខាន់ របស់ ជំងឺមហារីក សុដន់ ដែល ប៉ះពាល់ ដល់ ការរួម ភេទ អាច នៅតែ កើតមាន ជា រយៈពេល យូរ បន្ទាប់ពី បញ្ចប់ ការព្យាបាល ហើយ ៕