កំណើន​អត្រា​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​១៩​នៅ​កម្ពុជា​គិតពី​ថ្ងៃទី​១០​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០២១​ដល់​ថ្ងៃទី​២៩​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ ដែលមាន​លទ្ធផល​ដូចតទៅ​៖ -​លើ​ប្រជាជន​អាយុ​ពី ១៨​ឆ្នាំ​ឡើង មាន ១០៣,៥៦​ភាគរយ ធៀប​ជាមួយ​ចំនួន​ប្រជាជន​គោលដៅ ១០​លាន​នាក់​ -​លើ​កុមារ​-​យុវវ័យ​អាយុ​ពី ១២​ឆ្នាំ ទៅ​ក្រោម ១៨​ឆ្នាំ មាន ១០០,៩៦​ភាគរយ ធៀប​ជាមួយ​ចំនួន​ប្រជាជន​គោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨ នាក់​ -​លើ​កុមារ​អាយុ​ពី ០៦​ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម ១២​ឆ្នាំ មាន ១០៩,៩៣​ភាគរយ ធៀប​ជាមួយនឹង​ប្រជាជន​គោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់​ -​លើ​កុមារ​អាយុ ០៥​ឆ្នាំ មាន ១៣៨,៣២​ភាគរយ ធៀប​ជាមួយនឹង​ប្រជាជន​គោលដៅ ៣០៤,៣១៧ នាក់​ -​លើ​កុមារ​អាយុ ០៣​ឆ្នាំ ដល់ ក្រោម ០៥​ឆ្នាំ មាន ៧៥,២០% ធៀប​ជាមួយនឹង​ប្រជាជន​គោលដៅ ៦១០,៧៣០ នាក់​។​ ​ជារួម​លទ្ធផល​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ធៀប​នឹង​ចំនួន​ប្រជាជន​សរុប ១៦​លាន នាក់ មាន ៩៤,៧៩​ភាគរយ​៕

Aug 30, 2022

កំណើន​អត្រា​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​១៩​នៅ​កម្ពុជា​គិតពី​ថ្ងៃទី​១០​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០២១​ដល់​ថ្ងៃទី​២៩​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ ដែលមាន​លទ្ធផល​ដូចតទៅ​៖

-​លើ​ប្រជាជន​អាយុ​ពី ១៨​ឆ្នាំ​ឡើង មាន ១០៣,៥៦​ភាគរយ ធៀប​ជាមួយ​ចំនួន​ប្រជាជន​គោលដៅ ១០​លាន​នាក់​
-​លើ​កុមារ​-​យុវវ័យ​អាយុ​ពី ១២​ឆ្នាំ ទៅ​ក្រោម ១៨​ឆ្នាំ មាន ១០០,៩៦​ភាគរយ ធៀប​ជាមួយ​ចំនួន​ប្រជាជន​គោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨ នាក់​
-​លើ​កុមារ​អាយុ​ពី ០៦​ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម ១២​ឆ្នាំ មាន ១០៩,៩៣​ភាគរយ ធៀប​ជាមួយនឹង​ប្រជាជន​គោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់​
-​លើ​កុមារ​អាយុ ០៥​ឆ្នាំ មាន ១៣៨,៣២​ភាគរយ ធៀប​ជាមួយនឹង​ប្រជាជន​គោលដៅ ៣០៤,៣១៧ នាក់​
-​លើ​កុមារ​អាយុ ០៣​ឆ្នាំ ដល់ ក្រោម ០៥​ឆ្នាំ មាន ៧៥,២០% ធៀប​ជាមួយនឹង​ប្រជាជន​គោលដៅ ៦១០,៧៣០ នាក់​។​
​ជារួម​លទ្ធផល​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ធៀប​នឹង​ចំនួន​ប្រជាជន​សរុប ១៦​លាន នាក់ មាន ៩៤,៧៩​ភាគរយ​៕