លើបណ្តាញសង្គមតេលេក្រាមរបស់លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៣០ខែសីហាឆ្នាំ២០២២បានផ្សព្វផ្សាយនូវសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការហាមឃាត់ការ ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផល NSP OXYMETAZOLINE NASAL SPRAY ដែលគ្មានលេខបញ្ជិការ និងគ្មានការ ទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា៕