សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន៖តម្រូវការស្ពាននៅភ្នំពេញ គឺត្រូវស្ពាន១៣ទៀត៕