នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មានដូចតទៅ: -លើប្រជាជនអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើង មាន ១០៣,៥៨ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់ -លើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ១០០,៩៨ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨ នាក់ -លើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ១០៩,៩៧ភាគរុធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់ -លើកុមារអាយុ ០៥ឆ្នាំ មាន ១៣៨,៥២ ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៣០៤,៣១៧ នាក់ -លើកុមារអាយុ ០៣ឆ្នាំ ដល់ ក្រោម ០៥ឆ្នាំ មាន ៧៥,៤៩ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៦១០,៧៣០ នាក់។ ជារួមលទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាន នាក់ មាន ៩៤,៨៣ភាគរយ៕

Sep 2, 2022

នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មានដូចតទៅ:

លើប្រជាជនអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើង មាន ១០៣,៥៨ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ១០លាននាក់

លើកុមារយុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ១០០,៩៨ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ,៨២៧,៣៤៨ នាក់

លើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ១០៩,៩៧ភាគរុធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ,៨៩៧, ៣៨២ នាក់

លើកុមារអាយុ ០៥ឆ្នាំ មាន ១៣៨,៥២ ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៣០៤,៣១៧នាក់

លើកុមារអាយុ ០៣ឆ្នាំ ដល់ ក្រោម ០៥ឆ្នាំ មាន ៧៥,៤៩ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៦១០,៧៣០ នាក់។

ជារួមលទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាន នាក់  មាន ៩៤,៨៣ភាគរយ៕