កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៤ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មានដូចតទៅ: -លើប្រជាជនអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើង មាន ១០៣,៥៨% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់ -លើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ១០០,៩៩% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨ នាក់ -លើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ១០៩,៩៨% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់ -លើកុមារអាយុ ០៥ឆ្នាំ មាន ១៣៨,៥៦% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៣០៤,៣១៧ នាក់ -លើកុមារអាយុ ០៣ឆ្នាំ ដល់ ក្រោម ០៥ឆ្នាំ មាន ៧៥,៥៦% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៦១០,៧៣០ នាក់។ ជារួមលទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាន នាក់ មាន ៩៤,៨៤%៕

Sep 5, 2022

កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៤ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មានដូចតទៅ:

លើប្រជាជនអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើង មាន ១០៣,៥៨% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ១០លាននាក់

លើកុមារយុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ១០០,៩៩% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ,៨២៧,៣៤៨ នាក់

លើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ១០៩,៩៨% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ,៨៩៧, ៣៨២ នាក់

លើកុមារអាយុ ០៥ឆ្នាំ មាន ១៣៨,៥៦% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៣០៤,៣១៧ នាក់

លើកុមារអាយុ ០៣ឆ្នាំ ដល់ ក្រោម ០៥ឆ្នាំ មាន ៧៥,៥៦% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ៦១០,៧៣០ នាក់។

ជារួមលទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាន នាក់  មាន ៩៤,៨៤%