សម្តេច​តេ​ជោ​បញ្ជាក់ថា ឈ្មោះ​ហ៊ុន វិបុល មិនមែនជា​ប្អូនជីដូនមួយ​របស់ខ្ញុំ​ទេ​!