កម្ពុជា៖ប្រាំបីខែនៃឆ្នាំ២០២២រន្ទះបាញ់សម្លាប់មនុស្ស៤៨នាក់ ខណៈជំនន់ទឹកភ្លៀងសម្លាប់ មនុស្សប្រាំបួននាក់៕