រដ្ឋមន្ត្រី​សេដ្ឋកិច្ច​អូស្ត្រាលី នឹង​អញ្ជើញ​មក​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ដ្រី​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​លើក​ទី​៥៤ នៅ​កម្ពុជា​