រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងការស្តារវិស័យទេសចរណ៍ ក្នុងពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិនៅវៀតណាម