ដោយៈនិមល/ភ្នំពេញ៖ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលទំនិញនិងសេវា ដែលមានលក្ខណៈភូតកុហក បំភាន់ការពិត និងធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់​មានការយល់ច្រឡំ អំពីការទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ហើយជាពិសេសនោះអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។
សូមជូនខ្លឹមសារសេចក្តីជូនដំណឹង៖