កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​លើក​ទី​៥៤ និង​កិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រារព្វ​ទ្បើង​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១១ ដល់​ថ្ងៃទី​១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​សណ្ឋាគារ រី​សត និង​មជ្ឈមណ្ឌល សន្និបាត​សុខា​សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ប្រទេស​កម្ពុជា​។​