ចាប់ផ្ដើមប្រកួតកីឡាស្ប៉េស្យាល់អូឡាំពិកនៅខេត្តតាកែវ